Agora logo Agora - Obianske zdruenie na podporu priamej demokracie   Posielanie noviniek na Váš email:


Prihlásiť Odhlásiť

Momentálne je online 1 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

Stanovy

Článok 1 - Základné ustanovenia

1/ Názvom občianskeho združenia je Agora - občianske združenie na podporu priamej demokracie (ďalej len združenie).

2/ Sídlom združenia je Sputniková 37, 821 02 Bratislava.

 

Článok 2 - Cieľ a činnosť

1/ Cieľom združenia je za pomoci širokej občianskej a odbornej verejnosti trvalo podporovať obnovu a uplatňovanie priamej demokracie.

2/ Pri napĺňaní cieľa združenie sa združenie usiluje získať podporu najmä pre:

- zníženie počtu poslancov v NR SR na 100 a konštituovanie druhej komory parlamentu, vytvorenú väčšinovou volebnou metódou bez priamej účasti politických strán a hnutí, voľbou zástupcov priamo zodpovedných svojim volebným regiónom, v podobe

1. komora s 50 členmi, volenými podľa politickej príslušnosti s využitím proporčného volebného systému,

2. komora s 50 členmi, priamo volenými osobnosťami vo vyšších územných celkoch s využitím väčšinového volebného systému,

- zníženie režijných náklady na verejnú správu o 25 %,

- zavedenie systému moci, ktorý zabezpečuje spravodlivosť, transparentnosť a efektívnosť verejnej správy.

3/ Združenie spolupracuje so všetkými verejnými inštitúciami (politické strany a hnutia, štátna správa, samospráva, III. sektor) na princípe nadstraníckosti.

4/ Združenie dodržiava stratégiu optimizmu, pozitivizmu, bez vťahovania sa do konkrétnych kauz a vládnych problémov.

5/ Združenie vyvoláva a udržiava verejnú diskusiu a polemiku o svojich cieľoch.

6/ Združenie podporuje šírenie osvety a poznania potreby priamej demokracie.

7/ Združenie získava občiansku podporu pre zmenu potrebnej legislatívy.

8/ Presadzuje ciele združenia do programov politických subjektov.

9/ Vykonáva publikačnú, vzdelávaciu a školiacu činnosť za účelom napĺňania svojich cieľov.

 

Článok 3 - Členstvo

1/ Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov a právnické osoby, ktoré chcú napomáhať plniť ciele združenia a súhlasia s jeho stanovami.

2/ Členstvo v združení vzniká aktívnou prácou v prospech združenia a formálnym prejavením záujmu o členstvo písomnou prihláškou.

3/ Člen združenia jednorázovo zaplatí zápisné pri vstupe a na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o výške členských poplatkov bude poskytovať ročné príspevky na činnosť združenia.

4/ Dokladom o členstve je písomné potvrdenie.

5/ Členstvo zaniká:

a/ vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu,

b/ úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,

c/ zánikom združenia,

d/ dlhodobým nepodieľaním sa na plnení cieľov a činnosti združenia.

 

Článok 4 - Práva a povinnosti členov

1/ Člen má právo najmä:

a/ podieľať sa na činnosti združenia,

b/ voliť a byť volený do orgánov združenia,

c/ obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať ich stanovisko,

d/ byť informovaný o činnosti združenia o rozhodnutiach orgánov združenia.

2/ Člen je povinný najmä:

a/ dodržiavať stanovy združenia,

b/ napomáhať plniť ciele združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,

c/ podľa svojho svedomia a v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia.

 

Článok 5 - Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

a/ valné zhromaždenie,

b/ predsedníctvo,

c/ predseda,

d/ revízna komisia.

 

Článok 6 - Valné zhromaždenie

1/ Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia.

2/ Valné zhromaždenie koná tieto činnosti:

a/ schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,

b/ volí a odvoláva členov predsedníctva,

c/ volí a odvoláva predsedu združenia,

d/ volí a odvoláva členov revíznej komisie,

e/ schvaľuje plán činnosti, výročnú správu,

f/ schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, g/ rozhoduje o zrušení združenia.

3/ Valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo, podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie aj ak o to požiada najmenej 10% členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých organizovaných členov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

 

Článok 7 - Predsedníctvo

1/ Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

2/ Predsedníctvo má 5 členov – predseda a štyria členovia predsedníctva, ktorých funkčné obdobie je 1 rok. Predsedníctvo sa schádza 1 krát mesačne. Jeho rokovanie zvoláva a riadi predseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov v prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predsedu.

3/ Predsedníctvo najmä:

a/ riadi a zabezpečuje činnosť združenia,

b/ zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,

c/ vypracúva plán činnosti i správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu o hospodárení združenia,

d/ rozhoduje o začatí a ukončení členstva v združení,

e/ rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,

f/ ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

 

Článok 8 - Štatutárny orgán

1/ Štatutárnym orgánom združenia je predseda, prípadne ním učený člen predsedníctva, ktorý zastupuje združenie navonok.

2/ Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva a v prípade jeho neprítomnosti ním poverený člen predsedníctva.

 

Článok 9 - Revízna komisia

1/ Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá všeobecnému zhromaždeniu.

2/ Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.

3/ Revízna komisia má najmenej 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa najmenej 2 krát ročne. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina prítomných členov. Rozhodnutia prijme nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

4/ Revízna komisia:

a/ kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,

b/ kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

 

Článok 10 - Hospodárenie združenia

1/ Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom.

2/ Zdrojmi majetku sú:

a/ členské príspevky a zápisné (ak sa vyberajú),

b/ dary od fyzických a dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,

c/ výnosy majetku, d/ príjmy z činností pri naplňovaní cieľov združenia.

3/ Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.

 

Článok 11 - Zánik združenia

1/ Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením.

2/ Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.

3/ Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecne prospešné a charitatívne účely.

 

Článok 12 - Prechodné ustanovenia

1. Do prvého stretnutia valného zhromaždenia, koná menom združenia prípravný výbor.

 

Článok 13 - Záverečné ustanovenia

1/ Stanovy združenia nadobúdajú účinnosť dňom schválenia všeobecným zhromaždením.

2/ Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra.

 

V Bratislave dňa 9. októbra 2001


[ Späť ]          [ Strnka vhodn na tla ]

Stránka www.priamademokracia.sk je založená na systéme PHP Nuke (GNU/GPL licencia).
Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.062 sekund