Agora logo Agora - Obianske zdruenie na podporu priamej demokracie   Posielanie noviniek na Váš email:


Prihlásiť Odhlásiť

Momentálne je online 1 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

Prezentácia optimistickej vízie Slovenska Rade ZMOS
Pridan da: tvrtok, 11.11.2004 18:23
Tma: Novinky
Zasadnutie Rady ZMOS

Štrbské Pleso 30.1.2002

Prezentácia Optimistickej vízie Slovenska pre 21. storočie

Srdečne Vás pozdravujem a ďakujem za možnosť prezentácie Optimistickej vízie Slovenska pre 21. storočie, ktorú presadzuje naše občianske združenie na podporu priamej demokracie AGORA.

Volám sa František Pálka, som starostom obce Kuchyňa, pred tým som pracoval vo vedúcich a manažérskych funkciách vo výrobnej a podnikateľskej sfére v oblasti hydrogeológie a ekológie na celom Slovensku.

Občianske združenie Agora bolo zaregistrované v zmysle zákona 83/1990 Zb. na MV SR pod č. VVV/1-900/90-17098 už 19.7.2000. Hlavným cieľom OZ AGORA je podľa platných stanov presadenie reformy parlamentu, ktorá zahŕňa

1/ Vytvorenie dvojkomorového parlamentu s celkovým počtom 100 poslancov pričom, I.komora - 50 poslancov by bola volená pomerným volebným systémom v rámci jedného volebného obvodu Slovenska, II. komora - 50 poslancov by bola volená väčšinovým volebným systémom vo volebných obvodoch jednotlivých VÚC.

2/ Zníženie počtu volených zástupcov a zamestnancov verejnej správy o 25%.

Naše aktivity nadväzujú na koncepciu RVS vypracovanú bývalým splnomocnencom vlády p. Nižňanským a podporovanú ZMOS, UMS i grémiom III. sektora.

Na dosiahnutí nášho cieľa spolupracujeme so subjektami, ktoré majú záujem pozitívne ovplyvňovať reformný proces verejnej správy v prospech občanov našej republiky.

Naše aktivity sú nadstranícke a medzi strategických partnerov pokladáme reprezentantov samosprávy a III. sektora. S ich zástupcami udržujeme kontakt od nášho vzniku a podporujeme i rešpektujeme ich politické rokovania so štátnou správou. Výsledkom je aj dnešná prezentácia.

Vážení priatelia,

počas 10 minút sa nedajú opísať všetky príčiny, skutkový stav i východiská z tohto zložitého celospoločenského problému. Budem sa snažiť byť veľmi stručný a tých, ktorých prezentovaná vízia zaujme, pozývam na neformálne stretnutie po večeri.

Reformu parlamentu sme nevymysleli my. Bola už obsiahnutá vo volebnej vládnej stratégii RVS v roku 1998. Žiaľbohu po voľbách sa už do schválenej vládnej koncepcie nedostala. Náš parlament už dlhé obdobia podľa prieskumov verejnej mienky predstavuje najmenej dôveryhodnú verejnú inštitúciu na Slovensku. Za desať rokov transformácie sa už v ňom vystriedalo pri vládnej moci celé spektrum politických strán, no ani jedna si nepriznáva zodpovednosť za súčasný kritický stav spoločnosti. Náš parlament je orgán, ktorý rozhoduje o nás, ale nezodpovedá za nič. Občan v ňom nepozná svojho konkrétneho zástupcu, a preto ani nemá od koho vyžadovať zodpovednosť. Stáva sa apatickým a politikom tento stav vyhovuje.

Toto je ten prvý dôvod, ktorý v nás vyburcoval odvahu založiť OZ AGORA a presadzovať reformu parlamentu ako systémovú zmenu na princípe občianskom a nadstraníckom.

Zdôrazňujem, nechceme len zmenu politickej moci po voľbách, ale zmenu systému politickej moci založenej na osobnej zodpovednosti a spoločenskej kontrole.

Demokraciu chápeme ako pluralitný systém moci politických strán s fungujúcimi inštitúciami sústavnej spoločenskej kontroly.

Sme presvedčení o tom, že II. komora parlamentu zastúpená volenými osobnosťami väčšinovým systémom z jednotlivých VÚC by bola dostatočnou zárukou vládnej politickej moci a stabilizujúcim faktorom spoločenského systému.

Zjednodušene povedané, poslanci v I. komore parlamentu zvolení za politické strany by zodpovedali za výkon štátnej vládnej politiky, poslanci v II. komore by zodpovedali za presadzovanie regionálnej politiky jednotlivých VÚC a kontrolu vlády. Obe komory by sa zodpovedali za prijímanie legislatívy.

Druhým rovnako dôležitým dôvodom našich aktivít v Reforme parlamentu je neúmerné zaťaženie štátneho rozpočtu režijnými nákladmi na neefektívny výkon štátnej moci. Príkladov z minulosti i súčasnosti je dostatok na to, aby sme v prvom rade presadzovali zoštíhlenie parlamentu a ústredných orgánov v priemere minimálne o 25%.

V roku 2000 po overení aktuálnosti našej vízie vo Futurologickej spoločnosti na Slovensku sme vypracovali grantový projekt pod názvom ,,Reforma parlamentu – nádej pre Slovensko“. Projekt obsahuje vydanie informatívnych letákov, brožúrky s porovnaním parlamentných a volebných systémov vo svete, 11 jednodňových a 11 dvojdňových workshopov pre aktivistov a sympatizantov OZ AGORA.

Finančne projekt podporila Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation /NOS-OSF/ a Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave za účelom umožnenia alternatívneho videnia reformy slovenského politického života.

Vážení kolegovia,

cieľom tejto prezentácie je získať pre podporu našej vízie Reformy parlamentu aj Vás. Pri výkone našich funkcií sa denne stretávame so zbytočnými problémami zapríčinenými neprofesionalitou a nezodpovednosťou politikov a so straníckym egoizmom.

Samospráva patrí od svojho vzniku počas celého transformačného procesu medzi najspoľahlivejšie a najzodpovednejšie inštitúcie spoločnosti. Našu motiváciu a pocit zodpovednosti neovplyvňujú len naše osobné a morálne vlastnosti, ale aj spôsob ustanovenia do funkcií priamou voľbou väčšinovým systémom a sústavná spoločenská kontrola s možnosťou odvolania.

OZ AGORA vo svojej optimistickej vízii sa snaží tento osvedčený systém fungujúcej samosprávy uplatniť aj v parlamente.

Medzi parlamentnými poslancami sú mnohí takí ako my, či lepší, no chýba im počas volebného obdobia pocit kontroly voličov a osobnej zodpovednosti voči občanom. Oni na rozdiel od nás svoju zodpovednosť a vďačnosť musia v prvom rade prejavovať tým, ktorí ich napísali na zvoliteľné miesta kandidátnych listín.

Priznajme si, že taká je skúsenosť z minulosti i realita súčasnosti, že je to nedostatok spoločenského systému, do ktorého je vo voľbách vťahovaný a potom po zneužívaný slabší jednotlivec.

Občania Slovenska nie sú horší ako občania v demokratických štátoch. Presvedčime ich, že v Reforme verejnej správy ide o systémové zmeny spoločnosti a nie o zmenu politických lídrov. Samospráva reprezentovaná ZMOS a ÚMS je dostatočne silná a skúsená na to, aby v tohtoročných voľbách sformovala také hnutie, ktoré by v budúcom parlamente presadilo legislatívnou cestou systémové zmeny smerujúce k ukončeniu celej RVS.

Pozitívne ohlasy a stanoviská z našich aktivít počas celého roka 2001 nás v tomto zámere utvrdzujú.

Súhlas a podporu nám vyjadrili pán prezident Rudolf Schuster i bývalý prezident Michal Kováč, niektorí poslanci parlamentu, zástupcovia politických strán, účastníci konferencií, tlačoviek, seminárov i sympatizanti a radoví členovia politických strán.

Vážení prítomní, ak máte úprimný záujem zrealizovať celú RVS, tak v tomto roku máme k tomu neopakovateľnú šancu. Prevezmime iniciatívu a naivne nečakajme, že RVS za nás zrealizujú súčasní aparátnici a politici. Názov hnutia Slovenská občianska samospráva – SOS by dostatočne vystihoval ciel nášho snaženia. Verme, že vo voľbách nás občania Slovenska podporia. Naše aktivity neznamenajú túžbu po politickej moci, ale túžbu po zmene systému politickej moci, ktorý by v budúcnosti pozitívne ovplyvňoval vývoj Slovenska. OZ na podporu priamej demokracie AGORA je pripravené v rámci realizácie projektu ,,Reforma parlamentu – nádej pre Slovensko“ s Vašou spoluprácou na svojich seminároch vyškoliť aktivistov k presadzovaniu prezentovaných cieľov. Teším sa na spoluprácu a pozývam Vás na večernú diskusiu.

Strnka vhodn na tla  Strnka vhodn na tla

 

Stránka www.priamademokracia.sk je založená na systéme PHP Nuke (GNU/GPL licencia).
Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.043 sekund